Hot News :
วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2563 17:15

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บ้านศรีหลักชัย หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บ้านศรีหลักชัย หมู่ที่ 7 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด  5.0 0 ม. ยาว 44.00 ม. หนา 0.15 ม.คอนกรีตผิวจราจรไม่น้อยกว่า  220.00 ม. หรือไม่น้อยกว่า 33.00 ลบ.ม.(สายทางบ้านนายไพรัตน์ สีสุชาติ -บ้านนายประทวน ศรีสมบัติ) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30x1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดกำหนดพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย)

Poll

ประชาชนชาวตำบลตากแดด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ