วันศุกร์, 19 ตุลาคม 2561 15:07

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

       ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และ  ข้อ 14  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์าการบริหารส่วนตำบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุดได้

          องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดจึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ให้ทราบโดยทั่วกัน  

Poll

ประชาชนชาวตำบลตากแดด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ