วันศุกร์, 20 กรกฎาคม 2561 00:00

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (รอบเดือนมกราคม 2561 - เดือนมิถุนายน 2561)

       ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และ  ข้อ 14  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา นั้น

      เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จึงได้ดำเนินการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (รอบเดือนมกราคม 2561 - เดือนมิถุนายน 2561) ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดทราบ  เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

        องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดจึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ให้ทราบโดยทั่วกัน  

Poll

ประชาชนชาวตำบลตากแดด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ