วันศุกร์, 14 กันยายน 2561 14:33

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จากอำเภอเรียบร้อยแล้ว

       อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๙ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป         

          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดจึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ให้ทราบโดยทั่วกัน  

Poll

ประชาชนชาวตำบลตากแดด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ