Hot News :
วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2563 10:51

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนทราบ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดจึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ให้ทราบโดยทั่วกัน  

Poll

ประชาชนชาวตำบลตากแดด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ