Hot News :
วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2563 14:52

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

        เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ  ๘  องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดจึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Poll

ประชาชนชาวตำบลตากแดด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ