ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

25-07-2561 Hits:20

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

25-07-2561 Hits:25

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25-07-2561 Hits:20

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖…

25-07-2561 Hits:27

เยี่ยมชมคนทำเทียน

เยี่ยมชมคนทำเทียน

19-07-2561 Hits:23

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

13-07-2561 Hits:20

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Share
สำนักงานปลัด
     
 
 
 
นางสมพิศ ช่วยสุข
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด
 
   เบอร์โทร 0848318599  
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวจารุณี กาสิงห์์
นางณิชาภา ทองผาย
นายนิสัน ขนทรัพย์
นักวิเคราะห์นโนบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน
 เบอร์โทร 08 0602 9786  เบอร์โทร 08 8697 9999  เบอร์โทร 08 9543 3325
 
นายปฏิวัติ หงษ์คำ
นางวาลิณี มีจันทร์ี
 
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 เบอร์โทร 09 1827 5967  เบอร์โทร 08 2861 1835  
     
พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป
     
นางสาวสุธาริณี  บุญเลิศ
นางสาววรกัญญา ภูวนัตถ์กำธร
นางสาวสิริภาภรณ์ กุลวงศ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 เบอร์โทร 08 3341 7423  เบอร์โทร 09 8202 5208  เบอร์โทร 08 0729 5237
   
นายพงษ์เพชร นารอด
 นายวีระจิตร์ นนทะใส  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 คนตกแต่งสวน  
 เบอร์โทร 09 0461 1079 เบอร์โทร 08 6253 6249