ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

25-07-2561 Hits:20

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

25-07-2561 Hits:25

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25-07-2561 Hits:20

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖…

25-07-2561 Hits:27

เยี่ยมชมคนทำเทียน

เยี่ยมชมคนทำเทียน

19-07-2561 Hits:23

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

13-07-2561 Hits:20

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

สภาพทั่วไป

Share

ประวัติความเป็นมา

     องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เดิมตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านตากแดด และย้ายไปที่ทำการใหม่หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์แสง ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็น 1 ใน 22 ตำบล ในอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 แบ่งเนื้อที่ทั้งหมดออกเป็น 10 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เป็น 1 ใน 22 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี มาทางตะวันออกเฉียงเหนือ 60กิโลเมตร และ ห่างจากที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล มาทางทิศตะวันออก 20 กิโลเมตร

เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด มีพื้นที่โดยประมาณ 30.611 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 19,132 ไร่ (จากการคำนวณโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) ซึ่งอยู่ในเขตลุ่มน้ำสาขาลำเซบก(รหัสลุ่มน้ำ 0528) และเขตลุ่มน้ำสาขาห้วยตุงลุง (รหัสลุ่มน้ำ 0531)

สภาพภูมิประเทศ

     ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลตากแดด มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีการใช้สภาพพื้นที่ในการทำไร่ ทำสวน และบางพื้นที่ยังคงสภาพป่าไม้ และมีลำห้วย หนองน้ำ กระจายอยู่ทั่วตำบล มีจุดสูงสุดของตำบลอยู่ที่ระดับ 149 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

อาณาเขต

    องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด มีอาณาเขตติดกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
     ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
     ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
     ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สภาพภูมิอากาศ

     สภาพอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 3 ฤดู โดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือได้พัดพามวลอากาศเย็นและแห้งเข้ามาปกคลุมส่งผลให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง

อุณหภูมิ

     อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 17.9 องศาเซลเซียส อยู่ในช่วงเดือนมกราคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 37.0 องศาเซลเซียส อยู่ในช่วงเดือนเมษายน และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีมีค่า 27.4 องศาเซลเซียส

ปริมาณน้ำฝน

     ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีมีค่าประมาณ 1,550.1 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณฝนตกสูงสุดในเดือนสิงหาคม มีค่า 297.5 มิลิเมตร และต่ำสุดในเดือนมกราคม มีค่า 1.4 มิลลิเมตรปริมาณน้ำระเหย ปริมาณน้ำระเหยจากถาดเฉลี่ยรวมตลอดปีมีค่า 1,780 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำระเหยเฉลี่ยสูงสุดมีค่า 168.6 มิลลิเมตรในช่วงเมษายน และปริมาณน้ำระเหยเฉลี่ยต่ำสุดมีค่า 118.2 มิลลิเมตรในช่วงเดือนมิถุนายนความชื้นสัมพัทธ์ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี มีค่าร้อยละ 72.1 โดยในเดือนสิงหาคมและกันยายน มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดมีค่าร้อยละ 82 และเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดมีค่าร้อยละ 63

ประชากร

     จากการสำรวจเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,130 คน แยกเป็น ชาย 1,580 คน เป็นหญิง 1,550 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 102.25 คน/ตารางกิโลเมตร

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

     ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้างทั่วไป ทำการเกษตร ทำนา ค้าขาย ฯลฯ
     - อาชีพรับจ้าง 13 เปอร์เซ็นต์
     - อาชีพเกษตรกร 85 เปอร์เซ็นต์
     - อาชีพค้าขายและรับราชการ 2 เปอร์เซ็นต์

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

     - ธนาคาร - แห่ง
     - รถยนต์ - อู่
     - โรงแรม - แห่ง
     - ร้านค้า 23 แห่ง
     - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ - แห่ง
     - โกดังเก็บของ - แห่ง
     - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
     - ร้านอาหาร 6 แห่ง
     - โรงสีข้าว 10 แห่ง
     - ปั๊มหลอด 3 แห่ง
     - ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ 2 แห่ง
     - ร้านเสริมสวย/ตัดผม 1 แห่ง

สภาพทางสังคม

การศึกษา

     - ศูนย์อบรมพัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ 1 แห่ง
     - โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
     - โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1 แห่ง
     - โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
     - โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง
     - ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
     - หอกระจายข่าว 11 แห่ง

สถาบันและองค์การทางศาสนา

     - วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
     - มัสยิด - แห่ง
     - ศาลเจ้า - แห่ง
     - โบสถ์ - แห่ง

การสาธารณสุข

     - โรงพยาบาลของรัฐขนาด 10 เตียง - แห่ง
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง
     - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
     - ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     - สถานีตำรวจ - แห่ง
     - สถานีดับเพลิง - แห่ง

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

     การคมนาคมติดต่อระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล กับศูนย์กลางชุมชนของอำเภอตระการพืชผลและอำเภออื่น ๆ มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ เส้นทางคมนาคมทางบกโดยมีถนนในท้องถิ่นเชื่อมการคมนาคมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดกับศูนย์กลางชุมชนและอำเภออื่น ๆ โดยถนนสายนี้ผ่าน พื้นที่ตอนกลางของตำบลในแนวตะวันออกไปตะวันตกสู่ถนนทางหลวงแผ่นดิน สายศรีเมืองใหม่–ตระการพืชผลเพื่อออกสู่ อำเภอตระการพืชผล การคมนาคมภายในตำบลและระหว่างตำบล นอกจากถนนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมการคมนาคมภายในตำบลและระหว่างตำบลแล้ว ยังมีถนนสายย่อย แยกจากถนนสายหลัก เข้าเชื่อมกลุ่มบ้านหรือพื้นที่เกษตรกรรมของหมู่บ้านต่าง ๆ มีทั้งที่เป็นถนน คสล. ถนนลูกรังและถนนดิน การบริการรถโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ สำหรับการสัญจรภายในตำบล และระหว่างตำบลนั้น ด้านบริหารสาธารณะมีรถรับจ้างทั่วไปและรถรับส่งนักเรียน อีกทั้งยังมีบริการครอบคลุมไปถึงการสัญจรระหว่างอำเภอ,จังหวัด นอกจากนั้นแล้ว ประชากรในพื้นที่ยังนิยมเดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนตัวอีกด้วย

การโทรคมนาคม

     - การไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
     - องค์การโทรศัพท์ (ชุมสาย) - แห่ง
     - โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน แต่มีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากขาดงบประมาณในการติดตั้ง ( ประมาณ 1 % )

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     - ลำน้ำ ลำห้วย 3 สาย      - บึง หนอง สระน้ำ 7 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     - ฝาย/ทำนบ/ผนังกั้นน้ำ 6 แห่ง
     - บ่อน้ำตื้น 2 แห่ง
     - บ่อบาดาล 13 แห่ง
     - ถังเก็บน้ำฝน 6 แห่ง
     - ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง
     - แหล่งน้ำธรรมชาติ/ห้วย/หนอง 7 แห่ง
     - คลองส่งน้ำ - แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

มวลชนจัดตั้ง

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น ประมาณ 410 คน ผรส จำนวน 5 คน ทสปช. จำนวน - คน อปพร จำนวน 45 คน อสม. จำนวน 57 คน

ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

     ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น เขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่ เขตตำบล

ข้อมูลด้านบุคลากร

     องค์การบริหารส่วนตำบล มีโครงสร้างดังนี้ ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายก 2 คน และเลขานุการนายกอบต. 1 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
     นายณรงค์ศักดิ์ กระแสกาญจน์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
     นางสาวภัทราภรณ์ สมนึก ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
     นายทองแดง สีตาคำ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
     นายพูล แสงสว่าง ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด     

     ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกสมาชิกสภาอบต.เป็นประธานสภา อบต. 1 คน รองประธานสภาอบต. และเลขานุการสภาอบต.
     นายธนิตย์ นนทะไสย ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
     นายกิตติ พันแก้ว ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
     นายนิติพงษ์ ศรีมาชัย ตำแหน่ง เลาขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด      

     ฝ่ายข้าราชการประจำ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราว รับผิดชอบในการบริหารงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อมูลด้านบุคลากร 29 ตำแหน่ง

จำนวนทั้งหมด 26 คน

     นายนิติพงษ์ ศรีมาชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
     นางสมพิศ ช่วยสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 11 คน

อำนาจหน้าที่

ปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านกฎหมายและคดี และด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์

ตำแหน่งในกองคลัง 7 คน

อำนาจหน้าที่

เกี่ยวกับการเงินการบัญชี ฎีกาเบิกเงิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินฯลฯ

ตำแหน่งในกองช่าง 5 คน

อำนาจหน้าที่

เกี่ยวกับการก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร และด้านสาธารณูปโภค

ตำแหน่งในส่วนการศึกษา 7 คน

อำนาจหน้าที่

     ควบคุมดูแล ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อนุรักษ์ขนบธรรมเนียนประเพณีท้องถิ่น งานวิชาการด้านการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

รายได้ประจำปีงบประมาณ 2556 รวมทั้งสิ้น จำนวน 13,357,331.30 บาท แยกเป็น

รายได้ที่จัดเก็บเอง จำนวน 200,899.17 บาท
     - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     - ภาษีบำรุงท้องที่
     - อากรฆ่าสัตว์
     - ภาษีป้าย
     - ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     - รายได้จากทรัพย์สิน
     - รายได้เบ็ดเตล็ด

รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลเก็บให้ จำนวน 8,428,177.13 บาท
     - ภาษีสุรา
     - ภาษีสรรพสามิต
     - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
     - ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
     - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
     - ภาษีธุรกิจเฉพาะ
     - ค่าภาคหลวงแร่
     - ค่าภาคหลวงปิโตเลียม เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 4,728,255 บาท

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่มีบางพื้นที่ ที่คาดว่าน่าจะสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือพักผ่อนหย่อนใจในอนาคตได้ ถ้าได้รับการร่วมมือ ร่วมใจ และงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ ด้านการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนและชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่เป็นส่วนราชการต่าง ๆ ระดับอำเภอและอยู่ใกล้เคียงส่วนราชการต่างๆ ( โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง บ้านศรีหลักชัย หมู่ที่ 7 ) ซึ่งสามารถอำนวยความสามารถและให้บริการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสถานที่อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ แก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี